המקור למצות התפילין מצוי בפרשת יציאת מצרים (שמות יג ט): "והיה לך לאו"
מקדש